Algemene voorwaarden van

OK Solutions vof

Versie 1 september 2017

 

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

1.4 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.

2.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3 Inschakelen van derden

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

3.2 Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

5 Gebruik en licentie

5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

5.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

5.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;

b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

5.4 De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

6 Honorarium en bijkomende kosten

6.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

6.3 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door de opdrachtnemer te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

7 Betaling

7.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

7.2 De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.3 De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamhedente betalen.

8.2 Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.4 Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

8.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.6 Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

9 Garanties en vrijwaringen

9.1 De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10 Aansprakelijkheid

10.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.

f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

10.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert.

10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11 Overige bepalingen

11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

 

11.4 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer.

Algemene inkoop voorwaarden AIV

Algemene inkoopvoorwaarden (AIV)

OK Solutions vof.

 versie 1 September 2017

 

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1.

Definities, hoofdstukken en toepasselijkheid

 1. In deze AIV wordt verstaan onder: - Contractdocumenten: de Overeenkomst en de documenten die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst - Hoofdaannemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Principaal en de Opdrachtgever; - Loonheffingen: de loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet tezamen. - Medewerker: iedere persoon die door de Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of de Principaal te werk zijn of worden gesteld, waaronder begrepen werknemers van de Opdrachtnemer of Onderopdrachtnemers, door de Opdrachtnemer ingeleende arbeidskrachten, door de Opdrachtnemer ingezette zzp’ers of andere derden; - Opdracht: de opdracht van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer met betrekking tot het verrichten van de Prestatie (inclusief de daarbij behorende bijlagen); - Opdrachtgever: OK Solutions vof; - Opdrachtnemer: de partij met wie de Opdrachtgever onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie de Opdrachtgever de Overeenkomst sluit; - Onderopdrachtnemer: een (rechts)persoon die door de Opdrachtnemer (direct of indirect) ten behoeve van de Werkzaamheden wordt ingeschakeld. - Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief de daarbij behorende bijlagen); - Prestatie: de door de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst te verrichten prestatie bestaande uit: de levering van zaken en/of de uitvoering van werken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten en/of andere werkzaamheden en daarmee verband houdende activiteiten; - Principaal: de opdrachtgever volgens de Hoofdaannemingsovereenkomst; - Werk: het door de Opdrachtgever aan de Principaal op te leveren werk;

 2. Deze AIV zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, purchase orders, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen terzake van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te verrichten Prestatie.

 3. Afwijking en/of aanvulling van deze AIV kan alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen.

 4. Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Opdrachtnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 5. In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze AIV, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

 6. De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze AIV heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze AIV.

7. Indien en voor zover een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze AIV ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar mocht zijn, geldt tussen partijen een bepaling die alle omstandigheden in aanmerking genomen aanvaardbaar is.

 8. Als de Overeenkomst (mede) betrekking heeft op levering van zaken, is ongeacht de titel van de Overeenkomst - naast HOOFDSTUK I. ALGEMEEN - tevens HOOFDSTUK II. LEVERING VAN ZAKEN van toepassing. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit beide hoofdstukken gaat het bepaalde in HOOFDSTUK II. LEVERING VAN ZAKEN voor.

 9. Als de Overeenkomst (mede) betrekking heeft op aanneming van werk, is ongeacht de titel van de Overeenkomst - naast HOOFDSTUK I. ALGEMEEN - tevens HOOFDSTUK III. AANNEMING VAN WERK / ONDERAANNEMING van toepassing. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit beide hoofdstukken gaat het bepaalde in HOOFDSTUK III. AANNEMING VAN WERK / ONDERAANNEMING voor.

 Artikel 2.

Offerte 1. Een aanvraag van de Opdrachtgever tot het uitbrengen van een offerte is vrijblijvend. Alle kosten gemoeid met het opstellen van een offerte / aanbieding zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

2. Een offerte van de Opdrachtnemer is onherroepelijk, tenzij de Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk in de offerte heeft gesteld dat deze herroepelijk is.

 3. De Opdrachtnemer doet zijn offerte gestand gedurende een termijn van tenminste 6 weken. Als de Opdrachtnemer zijn offerte uitbrengt in het kader van deelname aan een aanbestedingsprocedure door de Opdrachtgever, moet de Opdrachtnemer zijn offerte gestand doen tot een half jaar na de gunning van het Werk door de Principaal aan de Opdrachtgever.

 4. De Opdrachtnemer garandeert dat de offerte(s) op rechtmatige wijze tot stand is (zijn) gekomen, en in het bijzonder dat deze offerte(s) tot stand is (zijn) gekomen zonder overeenkomst of onderling afgestemde gedragingen met derden waardoor de mededinging is of wordt verhinderd of beperkt en/of prijzen daardoor zijn of worden verhoogd.

 Artikel 3. Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt enkel tot stand: a) door ondertekening door de Opdrachtnemer van de ongewijzigde Opdracht die de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer heeft toegezonden met het verzoek deze ongewijzigd en ondertekend binnen 14 dagen te retourneren na de datum van verzending; of b) indien de Opdrachtnemer in gebreke blijft om de Opdracht binnen 14 dagen na de datum van verzending te retourneren en geen schriftelijk bezwaar aantekent tegen de inhoud van de Opdracht danwel met de uitvoering van de Opdracht is begonnen, waardoor moet worden geacht dat de Opdrachtnemer de Opdracht heeft aanvaard, op de voorwaarden als vermeld in de Opdracht en onder toepasselijkheid van de AIV.

 2. Als twee of meer Opdrachtnemers gezamenlijk de Opdracht (worden geacht te) hebben aanvaard, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor het verrichten van de Prestatie en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

3. Als de Opdracht kennelijke tegenstrijdigheden en/of fouten en/of omissies bevat, moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarop wijzen voordat hij tot ondertekening of (als dat eerder is) tot uitvoering van de Overeenkomst overgaat, bij gebreke waarvan elk recht op bijbetaling vervalt.

4. Aanvullingen op en wijzigingen van bepalingen in de Overeenkomst binden de Opdrachtgever slechts als deze schriftelijk door de Opdrachtgever zijn aanvaard. 5. De Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat de Hoofdaannemingsovereenkomst tot stand komt en dat het inschakelen van de Opdrachtnemer wordt goedgekeurd door de Principaal.

Artikel 4. Eisen aan de prestatie

1.        De Opdrachtnemer zal de Prestatie uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk en in overeenstemming met de Overeenkomst. De Prestatie moet de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het doel waarvoor de Prestatie bestemd is.

 Artikel 5. Goedkeuring, inspectie en beproeving  

1. De Opdrachtgever, de Principaal en/of de bouwdirectie hebben het recht de Prestatie tijdens de bewerking, fabricage, opslag of transport te bezichtigen en/of te beproeven. De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever ten behoeve van de inspectie en/of beproeving kosteloos de faciliteiten, de apparatuur en het personeel ter beschikking nodig om de inspectie en/of beproeving te kunnen uitvoeren.

 2. De Opdrachtnemer kan aan de resultaten van een bezichtiging en/of beproeving geen rechten ontlenen.

 3. Iedere partij draagt zijn eigen kosten van de inspecties en beproevingen. De kosten van de inschakeling van derden bij inspecties en beproevingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever als blijkt dat de Prestatie in overeenstemming is met de vereisten uit de Overeenkomst. Als de Prestatie niet voldoet aan de vereisten uit de Overeenkomsten zijn de kosten voor rekening van de Opdrachtnemer.

4. Als de Opdrachtgever bij een inspectie of beproeving (een deel van) de Prestatie afkeurt zal de Opdrachtnemer (het afgekeurde deel van) de Prestatie op verzoek van de Opdrachtgever direct voor eigen rekening en risico herstellen of vervangen.

5. Als de Opdrachtnemer de afgekeurde Prestatie of het afgekeurde deel van de Prestatie niet vervangt of herstelt, heeft de Opdrachtgever het recht de afgekeurde Prestatie of het afgekeurde deel van de Prestatie voor rekening en risico van de Opdrachtnemer te (doen) vervangen of herstellen.

6. Goedkeuring, inspectie, beproeving en/of herstel van de Prestatie na afkeuring ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid op grond van de Overeenkomst.

Artikel 6. Prijs

 1. Alle prijzen en opslagpercentages zijn vast, exclusief omzetbelasting en worden niet geïndexeerd.

2. De Opdrachtnemer komt uitsluitend beroep op vergoeding toe wegens kostenverhogende omstandigheden indien en voor zover de Opdrachtgever dat beroep ook heeft op de Principaal en niet eerder dan nadat de Opdrachtgever de vergoeding van de Principaal heeft ontvangen.

Artikel 7. Facturering

1. De factuur moet voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld in de Wet op de Omzetbelasting 1968 en de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004

 2. De Opdrachtnemer moet voorzover van toepassing in ieder geval de volgende gegevens op de factuur te vermelden: - naam, adres en woonplaats van de Opdrachtnemer; - opdrachtnummer, werknummer en codenummer; - werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft; - totale contractprijs, reeds ingediende bedragen en termijnnummer; - tijdvak en de verrichte prestaties waarop de factuur betrekking heeft; - loonheffingennummer van de Opdrachtnemer; - opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting - bankrekeningnummer; - G-rekeningnummer; - bonnummer(s) ontvangstbevestiging(en); - als sprake is van inlening in de zin van artikel 34 van de Invorderingswet 1990 of onderaanneming in de zin van artikel 35 van de Invorderingswet 1990: de omvang van de bruto loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag gebaseerd op vooraf overeengekomen afspraken ten aanzien van de loonsom en de afdrachtverplichtingen.

3. De Opdrachtnemer moet de door de Opdrachtgever ondertekende ontvangstbevestigingsbon, manurenstaat of afrekenstaten waaruit blijkt dat de Opdrachtnemer recht heeft op betaling, met de factuur meesturen.

4. Als de Opdrachtnemer recht heeft op vergoeding van de financiële gevolgen van een wijziging op grond van artikel 10 dienen deze afzonderlijk te worden gefactureerd.

Artikel 8. Betaling

 1. De betalingen zullen plaatsvinden in overeenstemming met het betalingsschema dat deel uitmaakt van de Overeenkomst, of bij het ontbreken daarvan, na de laatste levering of oplevering van de Prestatie.

2. De betalingstermijn bedraagt vijfenveertig (45) dagen vanaf de laatste dag van de maand waarin de Opdrachtgever de factuur ontvangen heeft. 3.

De Opdrachtgever zal slechts betalen: a) na ontvangst door de Opdrachtgever van de door de Opdrachtnemer ondertekende en ongewijzigde Opdracht; b) als de Prestatie of het gedeelte daarvan waarop een (termijn)betaling betrekking heeft door de Opdrachtnemer naar genoegen van de Opdrachtgever is (op)geleverd; c) na ontvangst door de Opdrachtgever van een factuur in overeenstemming met artikel 7 lid 2 en de door Opdrachtgever ondertekende ontvangstbevestigingsbon(nen), manurensta(a)t(en) en/of afrekenstaten; en d) nadat de Opdrachtnemer desgevraagd heeft aangetoond, dat hij de bij de Prestatie betrokken Medewerkers het hun toekomende heeft betaald, en dat hij de ten aanzien van de inzet van deze Medewerkers verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting bij de daartoe aangewezen instanties heeft aangegeven en betaald.

4. De Opdrachtgever heeft steeds het recht de door de Opdrachtnemer in verband met het Werk verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting, waarvoor hij op grond van artikel 34 of 35 van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan de Opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van voornoemde wetsartikelen.

 5. Door storting op de geblokkeerde rekening op grond van lid 4 voldoet de Opdrachtgever tegenover de Opdrachtnemer aan zijn betalingsverplichtingen.

 6. De Opdrachtnemer is verplicht om binnen één maand na de (op)levering van de Prestatie aan de Opdrachtgever zijn factuur voor het eventueel hem nog toekomende bedrag bij de Opdrachtgever in te dienen, op straffe van verval van enig mogelijk nog resterend vorderingsrecht op de Opdrachtgever.

 7. Als de Opdrachtgever het verschuldigde op grond van de Overeenkomst ten onrechte niet tijdig betaalt, krijgt de Opdrachtnemer recht op de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW tot de dag dat betaling door de Opdrachtgever alsnog plaatsvindt.

8. Enige betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in. Artikel

9. Opschorting en verrekening 1. Als de Opdrachtnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen en/of bij afkeuring van de Prestatie zoals bedoeld in artikel 5 (Goedkeuring, inspectie en beproeving), mag de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens de Opdrachtnemer opschorten, totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

2. De Opdrachtgever mag de door hem in verband met de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen verrekenen met alle vorderingen die de Opdrachtgever hebben.

3. De Opdrachtgever mag door hem in verband met de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen verrekenen met nog niet opeisbare vorderingen, die de Opdrachtgever heeft op de Opdrachtnemer in verband met door de Opdrachtnemer en/of Onderopdrachtnemers niet betaalde Loonheffingen en omzetbelasting, waarvoor de Opdrachtgever op grond van artikel 34 of 35 van de Invorderingswet 1990 kan worden aangesproken.

 4. De Opdrachtgever heeft het recht om in geval van (dreigend) faillissement van de Opdrachtnemer vorderingen van Onderopdrachtnemers met betrekking tot de Overeenkomst rechtstreeks aan die Onderopdrachtnemers te voldoen. De Opdrachtnemer zal hierover gelijktijdig worden geïnformeerd door de Opdrachtgever. De vordering van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever wordt in dat geval met een gelijk bedrag verminderd.

5. In geval van surseance van betaling en faillissement van de Opdrachtnemer heeft de Opdrachtgever het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten totdat de Opdrachtgever een vrijwarende verklaring van de Belastingdienst heeft ontvangen, waaruit blijkt dat de Opdrachtgever niet aansprakelijk zal worden gesteld op grond van artikel 34 en/of 35 Invorderingswet 1990 wegens het ten onrechte niet afdragen door de Opdrachtnemer en/of zijn Onderopdrachtnemers van de in voornoemde wetsartikelen bedoelde Loonheffingen en omzetbelasting. Op de curator of de bewindvoerder rust de verplichting zorg te dragen voor de verkrijging van bedoelde vrijwarende verklaring.

6. De Opdrachtnemer doet afstand van zijn eventuele opschortings- en/of retentierecht en enig recht op verrekening.

7. Facturen dienen aangeboden te worden per post t.a.v. crediteurenadministratie of per email op facturen@ok-solutions.nl. Elke andere wijze van versturen zal de factuur als niet ontvangen beschouwd worden.

Artikel 10. Wijzigingen

1De Opdrachtnemer komt uitsluitend een beroep toe op vergoeding van de financiële gevolgen van een wijziging en/of op hiermee verband houdend uitstel van de (op)leverdatum en/of overeengekomen mijlpalen, indien en voorzover de wijziging, inclusief de financiële gevolgen en het daarmee verband houdende uitstel, schriftelijk overeengekomen is.

2. De Opdrachtnemer mag slechts weigeren een wijziging op verzoek van de Opdrachtgever uit te voeren als de uitvoering van de wijziging: a) een naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring in het verrichten van de Prestatie tot gevolg heeft, of b) de Opdrachtnemer zou worden verplicht tot uitvoering van werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan, of c) de veiligheid van het project of personen in gevaar brengt.

3. Binnen 14 kalenderdagen nadat de Opdrachtgever een verzoek tot wijziging heeft gedaan, moet de Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever een specificatie indienen van de financiële gevolgen en eventuele gevolgen voor de uitvoeringsduur als gevolg van de voorgestelde wijziging. Als de Opdrachtnemer niet binnen deze termijn een specificatie van de meerkosten en de gevolgen voor de uitvoeringsduur bij de Opdrachtgever indient, vervalt het recht van de Opdrachtnemer op vergoeding van kosten en/of recht op uitstel van de (op)leverdatum en/of overeengekomen mijlpalen.

4. De Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer schriftelijk opdragen een wijziging uit te voeren onder het uitdrukkelijk in de Opdracht opgenomen voorbehoud van het vaststellen van de financiële gevolgen van de wijziging en eventuele aanpassing van de (op)leverdatum en eventueel overeengekomen mijlpalen. De Opdrachtnemer is in dat geval verplicht te beginnen met de uitvoering van de wijziging voordat partijen overeenstemming hebben bereikt over de financiële gevolgen en/of aanpassing van de (op)leverdatum en eventueel overeengekomen mijlpalen.

5. Als de Opdrachtnemer een voorstel tot wijziging doet, moet hij daarbij een voorstel voegen dat ten minste het volgende omvat: a) een beschrijving van de wijziging en de wijze waarop hij deze tot stand wil brengen; b) inzicht in hoeverre de wijziging zal leiden tot wijziging van de (op)leverdatum en eventueel overeengekomen mijlpalen; c) inzicht in de financiële gevolgen;

6. De Opdrachtgever mag aan zijn instemming met een door de Opdrachtnemer voorgestelde wijziging voorwaarden verbinden.

 Artikel 11. Beëindiging

1. De Opdrachtgever heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen als sprake is van een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst, als de Opdrachtnemer de tekortkoming na ingebrekestelling door de Opdrachtgever niet heeft hersteld binnen de daarvoor door de Opdrachtgever gestelde termijn. Niet vereist is dat de tekortkoming ook toerekenbaar is.

 2. De Opdrachtgever heeft het recht om de Overeenkomst zonder schriftelijke ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen als: a) de Opdrachtnemer een termijn voor de nakoming door de Opdrachtnemer van zijn verplichtingen overschrijdt; b) sprake is van (een aanvraag tot): (i) faillissement, (ii) surseance van betaling, (iii) (gedeeltelijke) liquidatie of (iv) ondercuratelestelling van de Opdrachtnemer of van de (rechts)persoon die zich voor de verplichtingen van de Opdrachtnemer garant heeft gesteld of zekerheid heeft verstrekt; c) de Opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt of de bedrijfsuitoefening geheel of gedeeltelijk staakt; d) onder de Opdrachtnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd; e) is gebleken dat de Opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde Medewerkers of Onderopdrachtnemers, in strijd hebben gehandeld met artikel 18 en/of 19;

3. Alle vorderingen die Opdrachtgever in de hierboven in artikel 11.2 genoemde gevallen op Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

 4. De Opdrachtgever mag de Overeenkomst op elk moment zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder opgave van redenen beëindigen. In dat geval zal de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer uitsluitend een naar rato van de stand van de Prestatie op het moment van beëindiging en op basis van de overeengekomen prijs vast te stellen vergoeding betalen, eventueel te vermeerderen met in redelijkheid gemaakte kosten die niet in het hiervoor genoemde bedrag zijn verdisconteerd.

 5. De Opdrachtgever heeft in geval van een beëindiging van de Overeenkomst op grond van lid 1 of 2 het recht op de bouwplaats aanwezig materieel / materialen, kosteloos te (doen) gebruiken voor voltooiing van het door de Opdrachtnemer aangenomen Prestatie. De Opdrachtnemer is verplicht het betreffende materieel / materialen die op het moment van de melding van de beëindiging op de bouwplaats aanwezig zijn, achter te laten.

Artikel 12. Garanties

 1. De Opdrachtnemer moet de garanties aan de Opdrachtgever verstrekken die in de Overeenkomst worden genoemd.

 2. Als in de Overeenkomst geen garanties worden genoemd moet de Opdrachtnemer alle garanties aan de Opdrachtgever verstrekken die de Opdrachtgever op grond van de Hoofdaannemingsovereenkomst aan de Principaal moet verstrekken, voor zover die garanties betrekking hebben op de Prestatie.

3. Als in de Overeenkomst geen garanties worden genoemd en er is geen sprake van een Hoofdaannemingsovereenkomst, dan garandeert de Opdrachtnemer de deugdelijkheid van de Prestatie gedurende een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf het moment van levering en/of uitvoering.

 4. De Opdrachtnemer moet de tijdens een garantieperiode optredende gebreken voor eigen rekening en risico en op eerste aanzegging van en in overleg met de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk herstellen, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat de gebreken niet voor zijn rekening en/of risico komen.

 5. Eventuele door de Opdrachtnemer verstrekte garanties die anders luiden dan de eerder in dit artikel genoemde garanties, hebben nooit tot gevolg dat de eerder in dit artikel genoemde garanties worden uitgesloten of in omvang of duur worden beperkt.

6. De Opdrachtgever mag een gebrek voor rekening van de Opdrachtnemer laten herstellen als de Opdrachtnemer het gebrek na schriftelijke ingebrekestelling niet, niet tijdig of niet deugdelijk herstelt. Als het herstel geen uitstel kan lijden, is - in afwijking van het bepaalde in de vorige zin - een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling niet nodig.

7. Dit artikel laat de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst en de wet onverlet.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming door de Opdrachtnemer van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst en voor schade door de Opdrachtnemer veroorzaakt aan eigendommen van de Opdrachtgever.

2. De Opdrachtgever heeft het recht gebreken als gevolg van een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst direct en voor rekening en risico van de Opdrachtnemer te (laten) herstellen.

3. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor: a) vorderingen van derden tot vergoeding van schade geleden in verband met een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst of een onrechtmatige daad van de Opdrachtnemer; b) vorderingen van Medewerkers; c) boetes en/of strafmaatregelen die worden opgelegd aan de Opdrachtgever en/of de Principaal en/of derden in verband met het niet door de Opdrachtnemer naleven van wet- en regelgeving; d) schade veroorzaakt door de Opdrachtnemer aan eigendommen van derden.

4. In geval van faillissement van de Opdrachtnemer heeft de Opdrachtgever het recht 10% van de in de Overeenkomst overeengekomen prijs aan de Opdrachtnemer in rekening te brengen en te verrekenen met de vorderingen van de Opdrachtnemer, als vergoeding voor het feit dat de Opdrachtgever ten gevolge van het faillissement van de Opdrachtnemer zijn contractuele en/of wettelijke (garantie)aanspraken in verband met (verborgen) gebreken aan de Prestatie niet zal kunnen uitoefenen. Daarnaast heeft de Opdrachtgever het recht om de werkelijke schade in rekening te brengen en te verrekenen met de vorderingen van de Opdrachtnemer.

Artikel 14. Verzekering

1. De Opdrachtnemer is verplicht een verzekering met een minimale dekking van 2.500.000 euro per gebeurtenis ter dekking van zijn aansprakelijkheid af te sluiten

 2. In geval van inzet van materieel is de Opdrachtnemer verplicht dit materieel te verzekeren voor schade aan het object zelf en aansprakelijkheid. Een eventueel eigen risico is voor rekening van de Opdrachtnemer. In de polis moet zijn opgenomen dat: a) voor WAM-plichtige objecten de dekking voldoet aan de eisen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en dekking biedt voor schade door gebruik van het materieel. b) Opdrachtgever en Principaal medeverzekerden zijn en verzekeraars afstand doen van regres.

3. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van de Opdrachtgever aan de Opdrachtgever een kopie van de polis en/of een bewijs dat de verschuldigde premie is betaald verstrekken.

4. Indien een polis niet is afgesloten en/of het bewijs van betaling van de premie van een of meer van de hiervoor bedoelde verzekeringen niet is verstrekt, heeft de Opdrachtgever het recht deze verzekering(en) op kosten van de Opdrachtnemer af te sluiten.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

1. Tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, werkmethoden en procedures die door de Opdrachtgever zijn verstrekt, blijven eigendom van de Opdrachtgever en mogen door de Opdrachtnemer niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld dan wel openbaar worden gemaakt, of anderszins benut worden dan uitsluitend voor de Overeenkomst. Op verzoek van de Opdrachtgever is de Opdrachtnemer na levering/oplevering verplicht deze stukken voor eigen rekening aan de Opdrachtgever te retourneren.

 2. Zaken en werkwijzen die de Opdrachtnemer in samenwerking met of in opdracht van de Opdrachtgever heeft ontwikkeld, worden eigendom van de Opdrachtgever en mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, aan derden ter beschikking worden gesteld. De bij deze ontwikkeling door de Opdrachtnemer verworven kennis staat uitsluitend aan de Opdrachtgever ter beschikking en wordt door de Opdrachtnemer niet aan derden bekendgemaakt of ten behoeve van zichzelf en/of derden gebruikt, tenzij de Opdrachtgever voorafgaand aan dat gebruik schriftelijk toestemming heeft gegeven. Opdrachtnemer draagt, voor zover nodig, bij voorbaat onvoorwaardelijk en om niet de intellectuele eigendomsrechten over aan Opdrachtgever, welke overdracht Opdrachtgever aanvaardt. Indien voor de overdracht of de aantekening in relevante registers een akte, dan wel een andere formele handeling noodzakelijk is, zegt Opdrachtnemer reeds nu voor alsdan zijn onvoorwaardelijke medewerking daaraan toe, respectievelijk geeft nu reeds voor alsdan onherroepelijk volmacht aan Opdrachtgever die overdracht dan wel aantekening (of andere formele handeling) te doen bewerkstelligen.

 3. Voor zover terzake van door Opdrachtnemer geleverde Prestatie, intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn, waarvan Opdrachtnemer kan bewijzen dat die voorafgaand aan inwerkingtreding van de Overeenkomst reeds bestonden en in eigendom waren bij Opdrachtnemer of dat zij onafhankelijk van (de uitvoering van) de Overeenkomst zijn ontwikkeld, berusten die intellectuele eigendomsrechten bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van dergelijke intellectuele eigendomsrechten voor enig doel dat verband houdt met het bedrijf of de activiteiten van Opdrachtgever. Dit gebruiksrecht van Opdrachtgever omvat mede het recht zodanig gebruiksrecht te verschaffen aan haar (mogelijke) afnemers of aan andere derden met wie zij relaties onderhoudt in verband met de uitoefening van haar bedrijf.

4. De Opdrachtnemer garandeert dat het verrichten van de Prestatie geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, modellenrecht, merkenrecht) van de Opdrachtgever en/of derden. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op deze rechten alsmede alle gevolgschade.

 5. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever de naam OK Solutions en/of het logo van OK Solutions te gebruiken.

 Artikel 16. Geheimhouding

 1. De Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle van de Opdrachtgever verkregen gegevens, informatie en kennis waarvan de Opdrachtnemer de vertrouwelijkheid kent of had behoren te kennen.

 2. De Opdrachtnemer garandeert dat zijn Medewerkers zich aan dezelfde geheimhoudingsverplichting zullen houden.

3. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever over zijn betrokkenheid bij een project van de Opdrachtgever publiekelijk te communiceren, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten (zoals congressen en symposia) of door middel van brochures dan wel publicatie in kranten, (technische) tijdschriften, vakbladen, bladen voor een breed publiek, sociale media of anderszins. Aan eventuele toestemming van de Opdrachtgever wordt in ieder geval de voorwaarde verbonden dat de betrokkenheid van de Opdrachtgever op juiste wijze wordt vermeld, een en ander ter beoordeling door de Opdrachtgever.

Artikel 17. Wet- en regelgeving en vergunningen

1. De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de Prestatie voldoet aan en dat de uitvoering van werkzaamheden plaatsvindt in overeenstemming met alle relevante wet- en regelgeving.

2. De Opdrachtnemer is verplicht de bepalingen van de op de werkzaamheden toepasselijke CAO na te leven.

 3. Als de CAO Bouw & Infra van toepassing is, moet de Opdrachtnemer de bepalingen uit deze CAO naleven ten aanzien van alle individuele arbeidsovereenkomsten waarop deze CAO betrekking heeft. Voor de Opdrachtnemer die op zijn beurt een Onderopdrachtnemer inschakelt, gelden dezelfde bepalingen als in art.5 van deze CAO aan de Opdrachtgever zijn opgelegd. De Opdrachtnemer zal deze verplichting in de overeenkomst met zijn Onderopdrachtnemer vastleggen en tevens in de overeenkomst vastleggen dat deze verplichting in alle opvolgende overeenkomsten wordt vastgelegd tot aan het einde van de keten van onderaanneming (doorgeefverplichting).

 4. De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever ertoe in staat zich ervan te vergewissen dat de Opdrachtnemer zich houdt en blijft houden aan de afspraken als bedoeld in lid 3 van dit artikel.

5. De Opdrachtnemer zal zelf zorg dragen voor de vereiste vergunningen voor de Prestatie.

 Artikel 18. Verplichtingen ten aanzien van Medewerkers van de Opdrachtnemer en vrijwaring

1. De Opdrachtnemer moet:

a) de Wet arbeid vreemdelingen, de Vreemdelingenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs naleven;

 b) beschikken over een geldig bewijs van registratie bij de Belastingdienst, een recent uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en, als artikel 34 (inlenersaansprakelijkheid) of 35 (ketenaansprakelijkheid) van de Invorderingswet 1990 van toepassing is, de originele Grekening-overeenkomst. De Opdrachtnemer moet deze documenten voor aanvang van de werkzaamheden conform de Overeenkomst aan de Opdrachtgever in kopie verstrekken;

c) voor aanvang van de werkzaamheden conform de Overeenkomst en, bij veranderingen van de gegevens tijdens de looptijd van de Overeenkomst, voorafgaand aan de betreffende verandering, voor zover wettelijk vereist en toegestaan, de gegevens als bedoeld in de Uitvoeringsregeling Inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004, waaronder (doch niet beperkt tot) de namen en de Burgerservicenummers, kopieën van geldige identiteitsbewijzen, tewerkstellingsvergunningen, verblijfsvergunningen, A1-verklaringen en vakbekwaamheidscertificaten verstrekken van alle Medewerkers die door hem bij Opdrachtgever of Principaal tewerk worden gesteld aan de hand van een door de Opdrachtgever te verstrekken model.

d) voor aanvang van de werkzaamheden aangeven welke cao van toepassing is en op verzoek van de Opdrachtgever de loonstaten ter inzage verstrekken, alsmede de betreffende toepasselijke CAO naleven;

e) al zijn verplichtingen tegenover de Medewerkers strikt nakomen;

f) op verzoek van de Opdrachtgever en minimaal eenmaal per kwartaal op eigen initiatief, een originele verklaring verstrekken met betrekking tot zijn betalingsgedrag bij de Belastingdienst, zoals bedoeld in de in het kader van de inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid vastgestelde wetgeving en richtlijnen;

g) een loonadministratie voeren in overeenstemming met de geldende Wet op de loonbelasting 1964, de Invorderingswet 1990, de Zorgverzekeringswet en de Wet Financiering Sociale Verzekeringen;

h) tot 1 mei 2016: in geval de Opdrachtnemer een zzp’er is, een kopie van een geldige Verklaring Arbeids Relatie (VAR) in de zin van artikel 3.156 of 3.157 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 verstrekken. Dat wil zeggen een VAR “Winst Uit Onderneming” (VAR WUO) dan wel een VAR ”Voor rekening en risico van een vennootschap” (VAR DGA). De werkzaamheden die zijn beschreven op de VAR moeten overeenkomen met de in de Overeenkomst beschreven werkzaamheden;

 i) tot 1 mei 2016: In geval een Medewerker kwalificeert als een zzp’er, een kopie van een geldige VAR WUO of VAR DGA ten name van de zzp’er verstrekken, alsmede een kopie van een recent uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. De werkzaamheden die zijn beschreven op de VAR moeten overeenkomen met de door de zzp’er uit te oefenen werkzaamheden.

 j) na 1 mei 2016: in geval een Medewerker kwalificeert als zzp’er, een overeenkomst met deze zzp’er te sluiten conform een door OK Solutions goedgekeurde modelovereenkomst en een kopie van de getekende overeenkomst aan OK Solutions te verstrekken. De opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat de zzp’er de werkzaamheden conform de overeenkomst uitvoert;

k) voor aanvang van de werkzaamheden conform de Overeenkomst het voor de werkzaamheden eventueel relevante keurmerk of certificaat, zoals SNA keurmerk, NEN 4001-01 of VCA-certificaat, verstrekken aan de Opdrachtgever.

 2. De Overeenkomst zal pas in werking treden indien alle in het vorige lid verzochte documenten tijdig aan de Opdrachtgever zijn verstrekt.

3. De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever vrijwaren voor boetes en/of strafmaatregelen die worden opgelegd aan Opdrachtgever en/of Principaal en/of derden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Opdrachtnemer en/of na hem komende opdrachtnemers in strijd met de Wet arbeid vreemdelingen, de Vreemdelingenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten.

4. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken van de belastingdienst in verband met door de Opdrachtnemer en/of na hem komende opdrachtnemers verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting.

5. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor aanspraken van Medewerkers op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving en/of CAO en boetes in verband met het niet nakomen van de toepasselijke wet- en regelgeving en/of CAO, waaronder eveneens begrepen aanspraken van Medewerkers in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies.

6. De Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever te vergewissen indien hij gebruik wenst te maken van derden voor het verrichten van de Werkzaamheden, voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst met deze derden. De Opdrachtnemer is verplicht voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst met deze derden hen te verzoeken om de documenten als genoemd in lid 1 van dit artikel aan de Opdrachtnemer te verstrekken en de overeenkomst, alsmede de bedoelde documenten en de overeenkomst met de derde, aan de Opdrachtgever verstrekken.

Artikel 19. Medewerking

 1. De Opdrachtnemer is verplicht alleen Medewerkers bij de Opdrachtgever of de Principaal tewerk te stellen die voorafgaand aan of tijdens de werkzaamheden alle medewerking verlenen bij het opnemen van gegevens in de administratie van Opdrachtgever ter vermijding of beperking van de in artikel 18 genoemde aanspraken en boetes. Indien een Medewerker niet meewerkt, zal de betreffende Medewerker geen toegang hebben tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of daarvan verwijderd worden.

 2. De Opdrachtnemer is verplicht alleen Medewerkers bij Opdrachtgever of Principaal tewerk te stellen die voorafgaand aan of tijdens de werkzaamheden op eerste verzoek hun identiteitsbewijs kunnen tonen. Indien een Medewerker zijn identiteitsbewijs niet kan tonen, zal de betreffende Medewerker geen toegang hebben tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of daarvan verwijderd worden.

 3. De Opdrachtnemer en de Medewerkers zijn gehouden tot het verlenen van alle medewerking aan iedere controle, uitgevoerd door de Opdrachtgever, de Principaal, door hen ingeschakelde derden en/of toezichthoudende (overheids)instanties.

Artikel 20. Data en privacy

1. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen met de Opdrachtnemer mag Opdrachtgever, zonder verdere restricties, alle informatie die de Opdrachtgever verkrijgt bij de uitvoering van de Overeenkomst opslaan, verwerken en (her) gebruiken.

2. Voor zover Opdrachtgever en Opdrachtnemer in de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens met elkaar delen zullen zij redelijkerwijs voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit de toepasselijke privacywetgeving.

3. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op ieder verzoek schriftelijk en zonder vertraging informeren over de wijze waarop Opdrachtnemer voldoet aan de toepasselijke privacywetgeving.

4. Opdrachtnemer zal de technische en organisatorische voorzieningen treffen ter bescherming van persoonsgegevens die de Opdrachtnemer ontvangt van Opdrachtgever.

 5. Opdrachtnemer garandeert dat alle data die zij ter beschikking stelt aan Opdrachtgever op een rechtmatige wijze is verkregen, op een rechtmatige wijze ter beschikking is gesteld aan Opdrachtgever en dat de data geen inbreuk oplevert met enige rechten van derden. Opdrachtnemer vrijwaart en houdt Opdrachtgever gevrijwaard tegen alle claims of acties van publieke autoriteiten en/of individuen tegen de Opdrachtgever voortkomende uit enige inbreuk door Opdrachtnemer en/of diens dataverwerker van enige rechten van derden of verplichtingen die voortvloeien uit toepasselijke privacywetgeving.

6. Opdrachtnemer draagt ervoor zorg dat de aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde persoonsgegevens up-to-date zal blijven in het kader van uitvoering van de Overeenkomst en overeenkomstig toepasselijke privacywetgeving.

Artikel 21. Veiligheid

1. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer beschouwen gezondheid en veiligheid als prioriteit. Partijen hechten aan het continu verbeteren en handhaven van hun prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid voor alle Medewerkers en voor allen die te maken hebben met hun activiteiten.

2. De Opdrachtnemer moet voldoen aan de met betrekking tot het verrichten van de Prestatie bestaande wettelijke verplichtingen met betrekking tot arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid.

 3. De Opdrachtnemer zal zorg dragen voor in verband met de te verrichten Prestatie eventueel te treffen veiligheidsmaatregelen.

4. De Opdrachtnemer zal ervoor zorg dragen dat zijn Medewerkers zich houden aan de op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden geldende Veiligheidsgedragsregels. Als de Medewerkers van de Opdrachtnemer zich niet houden aan de Veiligheidsgedragsregels heeft de Opdrachtgever het recht om de betreffende Medewerkers de toegang tot de bouwplaats te weigeren.

Artikel 22. OK Solutions Ondernemingsprincipes, Gedragscode en Guiding Principles on Business and Human Rights

 1. De Opdrachtgever hanteert de volgende Ondernemingsprincipes (OK Solutions Ondernemingsprincipes):

a) Wij streven naar het overtreffen van de verwachting van onze opdrachtgevers, omgeving en ketenpartners en bevorderen het welzijn van onze medewerkers;

 b) Wij onderkennen onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties met betrekking tot klimaat en materiaalgebruik;

 c) Wij innoveren om duurzame oplossingen te vinden en geloven dat duurzaamheid resulteert in economische waarde.

2. De Opdrachtnemer garandeert dat de OK Solutions Ondernemingsprincipes of minimaal gelijkwaardige principes in zijn onderneming worden nageleefd.

3. De Opdrachtnemer, zijn Onderopdrachtnemers en Medewerkers moeten de regels, kernwaarden en principes die zijn neergelegd in acht nemen.

4. De Opdrachtnemer garandeert dat de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties in zijn onderneming worden nageleefd. Deze Guiding Principles zijn te vinden op de website http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.

5. De Opdrachtnemer garandeert de Opdrachtgever toe te zien op de naleving door zijn eigen opdrachtnemers van zowel de OK Solutions Ondernemingsprincipes, de Gedragscode en de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties. De Opdrachtgever mag een audit uitvoeren bij de Opdrachtnemer en zijn Onderopdrachtnemers om de naleving van dit artikel te controleren. De Opdrachtnemer zal aan een audit zijn medewerking verlenen en zal ervoor zorg dragen en erop toezien dat zijn Onderopdrachtnemers hun medewerking verlenen.

 6. De Opdrachtnemer zal dit artikel aan zijn Onderopdrachtnemers opleggen met de verplichting om dit artikel vervolgens op te leggen aan hun Onderopdrachtnemers.

Artikel 23. Milieu

Op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever levert de Opdrachtnemer – voor zijn rekening – over het jaar waarin de Prestatie onder de Overeenkomst heeft plaatsgevonden en het daaraan voorafgaande jaar aan de Opdrachtgever de CO2-emissie-inventarisatie van zijn bedrijf aan, conform het ISO 14064-1. De CO2-emissie-inventarisatie dient voorzien te zijn van een verificatieverklaring van een certificerende instelling (CI). Deze verklaring van de CI dient minimaal te voldoen aan de eisen zoals gesteld in ISO 14064-3 onder ‘validation and verification statement’.

Artikel 24. Verbod van cessie / uitbesteding

1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is het de Opdrachtnemer verboden om vorderingen die de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst heeft of zal verkrijgen, aan derden te cederen, te verpanden of anderszins over te dragen. Ten aanzien van de vorderingen genoemd in de vorige zin is overdraagbaarheid uitgesloten als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW, welke uitsluiting goederenrechtelijk effect heeft.

2. Als de Opdrachtgever schriftelijke toestemming geeft, zal de cessie, verpanding of overdracht geen betrekking hebben op de bedragen die de Opdrachtgever gerechtigd is te betalen op de geblokkeerde rekening als bedoeld in artikel 8 lid 4 en/of op de rekening van de Onderopdrachtnemer(s) bedoeld in artikel 9 lid 4.

3. Het is de Opdrachtnemer verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever de Prestatie geheel of gedeeltelijk aan een derde op te dragen of gebruik te maken van door derden ter beschikking gestelde (ingeleende) arbeidskrachten.

4. Als de Opdrachtgever toestemming verleent aan het geheel of gedeeltelijk opdragen van de Prestatie aan een derde, dient de Opdrachtnemer een schriftelijke overeenkomst te sluiten met deze derde waarin de voorwaarden van de Overeenkomst één op één worden doorgelegd aan zijn Onderopdrachtnemer. De Opdrachtgever kan aan het verlenen van zijn toestemming de voorwaarde verbinden dat de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever een stil pandrecht vestigt op de rechten van de Opdrachtnemer voortvloeiende uit de overeenkomst met die derde.

Artikel 25. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen die tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn en die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslist door de Raad van Arbitrage voor de Bouw in overeenstemming met de statuten van de Raad zoals deze op de dag van de opdrachtverlening van de Principaal aan de Opdrachtgever luiden. In afwijking van die statuten zal de voorzitter van het scheidsgerecht behoren tot de leden-jurist van het College van Arbiters. Het scheidsgerecht zal beslissen naar de regelen des rechts.

2. In afwijking van lid 1 heeft de Opdrachtgever het recht een geschil te laten beslechten door de instantie als bepaald in de Hoofdaannemingsovereenkomst of zich in een door de Opdrachtnemer aanhangig gemaakt geschil te beroepen op de bevoegdheid van de instantie als bepaald in de Hoofdaannemingsovereenkomst. In dat geval is de Raad van Arbitrage niet bevoegd van het geschil kennis te nemen.

 3. De Opdrachtnemer is gehouden, in afwachting van de totstandkoming van een uitspraak in het geschil, op vordering van de Opdrachtgever de Overeenkomst volgens aanwijzingen van de Opdrachtgever voort te zetten, tenzij door arbiters / de rechter (bij wijze van voorlopige voorziening / spoedgeschil) anders is beslist.

4. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Artikel 26. Slotbepalingen

 1. De bepalingen van deze AIV laten de rechten van de Opdrachtgever op grond van de wet onverlet.

2. Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze AIV te vergroten en zijn geen middel tot interpretatie.

3. Bepalingen uit de Overeenkomst en deze AIV die naar hun aard de strekking hebben ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun gelding na beëindiging van de Overeenkomst. HOOFDSTUK II. LEVERING VAN ZAKEN

Artikel 27. Levering en eigendom

1. De levering geschiedt franco op het overeengekomen afleveradres, inclusief te betalen rechten (Delivered Duty Paid volgens Incoterms 2010), en gelost op de door de Opdrachtgever aan te wijzen plaats(en). Het transport op de bouwplaats en het aflaadrisico zijn voor rekening en risico zijn van de Opdrachtnemer.

2. De eigendom van zaken die onderdeel zijn van de Prestatie gaat over van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever bij levering op het door de Opdrachtgever opgegeven afleveradres of indien en voor zover de Opdrachtgever de Opdrachtnemer betaalt voorafgaande aan de levering van die zaken, op de datum van betaling, waardoor Opdrachtnemer dan wel een derde onder wie de zaken zich bevinden, de zaken gaat houden voor Opdrachtgever. Opdrachtnemer garandeert dat iedere eigendomsoverdracht een overdracht van het onbezwaarde eigendom is.

 3. Als en voor zover eigendomsovergang plaatsvindt voorafgaande aan levering op het afleveradres zal de Opdrachtnemer vanaf de eigendomsovergang de betreffende zaken opslaan op een daartoe bestemde plaats binnen het bedrijf van de Opdrachtnemer (de “Opslagplaats”), afgezonderd van andere zaken die zich in het bedrijf van de Opdrachtnemer bevinden, en kenmerken als eigendom van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever informeren zodra de betreffende zaken op de Opslagplaats zijn opgeslagen. De Opdrachtnemer draagt, zolang de betreffende zaken binnen zijn bedrijf zijn opgeslagen, het risico van verlies en diefstal van die zaken en zal zich hiertegen afdoende verzekeren. De Opdrachtnemer zal op diens eerste verzoek aan de Opdrachtgever kopieën overleggen van de betreffende polissen en bewijzen van betaling van de premie.

4. Eigendomsovergang houdt geen goedkeuring van de Prestatie door de Opdrachtgever in.

5. Door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal is en blijft onder alle omstandigheden eigendom van de Opdrachtgever en zal als zodanig op voor derden herkenbare wijze door de Opdrachtnemer gekenmerkt en geïndividualiseerd worden. Het materiaal wordt bij ontvangst door de Opdrachtnemer geacht in goede staat te zijn en conform de vereiste specificaties, tenzij de Opdrachtnemer binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert.

6. De Opdrachtnemer zal door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal niet mogen gebruiken, noch doen of laten gebruiken door derden voor of in verband met enig ander doel dan het verrichten van de Prestatie.

 Artikel 28. Tijdstip van levering

 1. De leveringen dienen op het in de Overeenkomst vastgestelde tijdstip te beginnen en plaats te vinden in overeenstemming met de in de Overeenkomst opgenomen termijnen, dan wel het door de Opdrachtgever vast te stellen schema. De in de Overeenkomst en/of het vast te stellen schema opgenomen termijnen zijn fatale termijnen voor de Opdrachtnemer.

2. Zodra de Opdrachtnemer weet of verwacht dat de zaken niet naar behoren of niet tijdig geleverd kunnen worden, zal hij de Opdrachtgever daarvan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de omstandigheden die dat veroorzaken.

3. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor het tijdstip en/of de volgorde van de leveringen al dan niet door afroep nader vast te stellen. De Opdrachtnemer heeft in dat geval geen recht op schade- en/of kostenvergoeding, tenzij naar het uitsluitende oordeel van de Opdrachtgever door die wijziging de kosten voor de Opdrachtnemer aantoonbaar aanzienlijk verhoogd worden en de redelijkheid en billijkheid daarom meebrengen dat die kosten geheel of gedeeltelijk door de Opdrachtgever gedragen moeten worden.

Artikel 29. Veiligheid

Bij elke levering van voor de gezondheid schadelijke stoffen, dient de Opdrachtnemer het actuele veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet, afgekort MSDS) te leveren. HOOFDSTUK III. AANNEMING VAN WERK / ONDERAANNEMING

Artikel 30. Waarschuwingsplicht

 1. Opdrachtnemer moet voor uitvoering van de Prestatie onderzoek doen naar en de Opdrachtgever waarschuwen voor eventuele ongeschiktheid van de door hem bij aanvang van de uitvoering van zijn Prestatie aangetroffen situatie, daaronder begrepen ongeschiktheid van de ondergrond en andere niet van de Opdrachtnemer afkomstige werken en zaken waarop, waaraan of waarin de materialen die onderdeel zijn van de Prestatie moeten worden aangebracht of verwerkt.

 2. Na aanvang van de uitvoering van de Prestatie komt eventuele ongeschiktheid van de aangetroffen situatie voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

Artikel 31. Tijdstip van werkzaamheden

 1. De werkzaamheden dienen op het in de Overeenkomst vastgestelde tijdstip te beginnen en plaats te vinden in overeenstemming met de in de Overeenkomst opgenomen planning of een nader door de Opdrachtgever vast te stellen planning. De in de Overeenkomst en/of door de Opdrachtgever vast te stellen planning opgenomen termijnen zijn fatale termijnen voor de Opdrachtnemer.

2. Zodra de Opdrachtnemer weet of verwacht dat de werkzaamheden niet naar behoren of niet tijdig verricht kunnen worden, zal hij de Opdrachtgever daarvan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de omstandigheden die dat veroorzaken.

3. De werktijden van de Opdrachtnemer dienen overeen te komen met de algemeen op de bouwplaats geldende tijden. Overwerk is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Arbeidsinspectie en de Opdrachtgever.

 4. De Opdrachtgever mag het tijdstip en/of de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden al dan niet door afroep wijzigen en nader vaststellen. De Opdrachtnemer heeft in dat geval geen recht op schade- en/of kostenvergoeding.

Artikel 32. Materieel

1. Door de Opdrachtnemer bij het leveren van de Prestatie te gebruiken materieel, gereedschap en instrumenten dienen te zijn voorzien van een geldige goedkeuring door een bevoegde instantie.

 2. De Opdrachtnemer dient overtollig materieel en overtollige gereedschappen af te voeren.

3. De Opdrachtnemer dient het hem door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld materieel deskundig te gebruiken en te onderhouden.

4. De Opdrachtnemer dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de door hem benodigde opslagruimte. Als het de Opdrachtnemer is toegestaan gebruik te maken van een aangewezen opslagruimte op de bouwplaats, is de opslag voor risico van de Opdrachtnemer.

 5. Het voor de uitvoering van de Prestatie benodigde horizontaal en verticaal transport is voor rekening van de Opdrachtnemer.

Artikel 33. Personeel

1. De Opdrachtnemer dient steeds voldoende en vakbekwame Medewerkers op het Werk te hebben en deze Medewerkers effectief en aantoonbaar te instrueren over de van toepassing zijnde bouwplaatsregels.

 2. De Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat tijdens de door hem uit te voeren Prestatie steeds een door hem gemachtigde op de bouwplaats aanwezig is, die daadwerkelijk leiding geeft aan de door hem in te zetten Medewerkers en de Nederlandse taal beheerst.

Artikel 34. Afval

1. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen hergebruik van materialen bevorderen en afvalhoeveelheden en afvalstromen zoveel mogelijk beperken.

2. De Opdrachtnemer moet de bouwplaats schoon houden en schoon opleveren.

3. De Opdrachtnemer dient emballages, puin en afvalstoffen te verwerken conform het V&G-plan en wet en regelgeving, de Wet Milieubeheer en de Wet Bodembescherming.

4. In de in de Overeenkomst genoemde prijzen van de Opdrachtnemer zijn eveneens begrepen de kosten van gescheiden afvoer en/of verwerking, respectievelijk verwijdering en/of opslag van alle afvalstoffen die voortkomen uit de werkzaamheden van de Opdrachtnemer.

5. De Opdrachtnemer is verplicht voor de verwijdering, verwerking of opslag van afvalstoffen samenhangende met de Prestatie, gebruik te maken van door hem voor eigen rekening en risico gehuurde afsluitbare containers, afvalbakken etc.

6. De Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever afschriften te verstrekken van de meldingsformulieren in het kader van de Wet Milieubeheer. De Opdrachtgever is gerechtigd zijn betaling op te schorten totdat is voldaan aan de verplichtingen als voortvloeiend uit de Wet Milieubeheer en/of andere milieuwetten.

7. Als verwijdering van afval niet op eerste aanzegging van de Opdrachtgever geschiedt, heeft de Opdrachtgever het recht de betreffende afvalstoffen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer te (laten) verwijderen.

Artikel 35. Verzekeringen

Als de Opdrachtnemer volgens de Overeenkomst is meeverzekerd onder een CAR-polis van de Opdrachtgever of de Principaal, is de afwikkeling met de CAR-verzekeraar (waaronder mede begrepen het eigen risico, de niet gedekte schade en de te maken kosten) voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

Artikel 36. Veiligheid

1. De Opdrachtnemer moet in het bezit zijn van een VCA*/**- certificaat en de Medewerkers moeten minimaal in het bezit zijn van een B VCA. Als de Opdrachtnemer niet beschikt over een VCA*/**- certificaat moet de Opdrachtnemer aantonen dat zijn bedrijfsvoering gelijkwaardig is aan een VCA* gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem.

2. De Opdrachtnemer is verplicht om zich op de hoogte te stellen van en te houden aan de toepasselijke bouwplaatsregelgeving, het V&G plan ontwerp- en uitvoeringsfase en alle vergunningsvoorschriften die van invloed kunnen zijn op zijn werkzaamheden.

3. De Opdrachtnemer moet een V&G-deelplan opstellen in overeenstemming met het V&G-plan en ter goedkeuring indienen bij de V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase. Uitsluitend na goedkeuring van het V&G-deelplan mag de Opdrachtnemer beginnen met de uitvoering van zijn werkzaamheden.

4. De Opdrachtnemer moet een V&G-verantwoordelijke aanstellen. De V&G-verantwoordelijke is aanspreekpunt voor de V&G-coördinator en zal deelnemen aan het V&G-coördinatieoverleg.

5. Als een OK Solutions Preventie Unit op het werk aanwezig is, zullen alle Medewerkers een instructie en/of training volgen conform de eisen van het project.

6. De Opdrachtnemer zal actief deelnemen aan interne onderzoeken / audits die gericht zijn op: (i) het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn, en (ii) oorzaken van (bijna-) ongevallen.

7. De Opdrachtnemer moet (bijna-)ongevallen direct bij de V&G-coördinator en de Opdrachtgever melden. Bij deze melding, althans zo spoedig mogelijk, moet de verzuimduur (in kalenderdagen), als maat voor de ernst van het ongeval worden opgegeven

8. Het dragen van de voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Opdrachtnemer naar het oordeel van Opdrachtgever benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen op de bouwplaats is verplicht.

Artikel 37. Opneming en goedkeuring

 1. Opneming van de Prestatie vindt plaats op schriftelijk verzoek van de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever waarin de Opdrachtnemer aangeeft op welke dag de Prestatie gereed zal zijn.

 2. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk na de in lid 1 van dit artikel bedoelde dag. De dag en het tijdstip van opneming wordt aan de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, kenbaar gemaakt.

 3. De Opdrachtgever kan verlangen dat de Opdrachtnemer of zijn gemachtigde bij de opneming aanwezig is.

4. Nadat de Prestatie is opgenomen, wordt aan de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk medegedeeld of de Prestatie is goedgekeurd. Als Opdrachtgever de Prestatie afkeurt zal de Opdrachtgever de redenen voor de afkeuring mededelen.

 5. De heropneming na onthouding van goedkeuring geschiedt conform bovengenoemde bepalingen.

 6. De Opdrachtnemer zal de afgekeurde Prestatie en/of onderdelen daarvan op eerste verzoek van de opdrachtgever voor eigen rekening herstellen of vervangen.

7. Bij afkeuring van het werk of een onderdeel daarvan heeft de Opdrachtgever het recht de betaling op te schorten.

Artikel 38. Onderhoudstermijn

 

1. De onderhoudstermijnen van de Opdrachtnemer zijn tenminste gelijk aan de onderhoudstermijnen van de Opdrachtgever op grond van de Hoofdaannemingsovereenkomst, waarbij de onderhoudstermijnen van de Opdrachtnemer nimmer zullen verstrijken voor de corresponderende onderhoudstermijnen van de Opdrachtgever.